İnternet

Rekabet Üstünlüğü Yaratmada Tasarım Yönetimi

Son yıllarda tasarımın ekonomik, kültürel, politik ve toplumsal rolü artmaktadır. Bir toplumun birikimi; kültürü ve uygarlığıdır. Kültür bir toplumun içinde var ola gelen insanların davranış kalıpları, yaşam biçimleri, yaratmaları ve paylaşımlarıdır. Bu noktada tasarımı ele alırsak; tasarım bir kültür yaratmaktır. Tasarım bir kültür olarak, kullanıcıların, tüketicilerin ve üreticilerin düşüncelerini, duygularını, arzu ve beklentilerini, yeni yaşam biçimlerini anlayarak onlara kendilerini mutlu ve özel hissettirecek ürünler meydana getirir. Tasarımın amacı piyasa ihtiyaçlarını karşılayan bir ürün ortaya koymaktır. Tasarlanan ürün işletmenin yeganesidir. Bütün faaliyetler ve organizasyon ürünü üretmek ve onu pazarlayabilmek için yapılır. Ürün işletmenin iş stratejisidir. Tasarımda bu ürünü ortaya koymaya yönelerek, işletmeyi rakiplerinden ayırır, ona başarı sağlar. Tasarım bu ürünü ortaya koyabilmek için diğer departmanlarla aynı strateji doğrultusunda ilişki kuran ve organize edilen bir yönetim sürecidir. Bu süreç ne kadar iyi yönetilirse o kadar rekabet üstünlüğü elde edilir.

Çoğu işletmede tasarım ile ilgili öğrenme eğrileri ekonomik bakış açısından stratejik bakış açısına doğru kaymaktadır. Bu stratejik bakış açısıyla kaynak tabanlı strateji perspektifinde tasarımla rekabet üstünlüğü arasında güçlü bir korelasyon vardır.. Bu tez çalışmasında da ana sorunsal tasarım yönetiminin performans perspektifi ile rekabet üstünlüğü üzerinde bir etkisinin olup olmadığıdır. Elde edilen ampirik veriler ışığında tasarım yönetiminin rekabet üstünlüğüne H2 ve H3 hipotezini destekler nitelikte pozitif etki ettiği görülmüştür. Tasarım yönetimi, örgütsel ve yönetsel becerilerle işletmelerin iyi tasarım yapması, sonrasında karlılık ve büyüme performans paradigmalarıyla rekabet üstünlüğü sağlamasıdır, yaklaşımı da elde edilen veriler neticesinde literatür bulgularıyla örtüşmektedir.

Diğer taraftan çalışma bu çalışmada tasarıma olan yatırımın performans perspektifi ile rekabet üstünlüğü üzerindeki etkisi incelenmiştir. Tasarım faaliyetlerinin finansmanı, özellikle de ürün tasarımının finansmanı, kurumsal, ticari ve işletme planları için hayati önemdedir. Mükemmel bir tasarım başarısı için, fonlar, açıkça tanımlanmış bütçeler dahilinde, programın gerekliliklerini kapsayacak şekilde tahsis edilmelidir. Yani tasarımın stratejik bir bakış açısıyla irdelenip, sınırlı olan işletme kaynaklarının işletmeye en fazla yarar sağlayacak doğrultuda kullanılmaları işletmenin hedeflerine ulaşmasında pozitif yönde etki sağlayacaktır. Bu bağlamda elde edilen ampirik verilen sonucunda tasarıma olan yatırımın büyüme ve karlılık çerçevesinde performans perspektifi ile rekabet üzerinde etkisi H4 ve H5 hipotezini destekler nitelikte literatür bulgularıyla paralellik göstermektedir.

Çalışmanın bir başka odak noktası tasarım yatırımının tasarım yönetimi üzerindeki etkisidir. Tasarım yönetimi, temel yetenekler, uzmanlık yetenekleri, örgütsel değişim, çevrenin katılımı ve yenilikçilik yetenekleri alt boyutlarıyla incelenmiştir. Yetenekler bağlamında en güncel bilgisayar tasarım araçlarını kullanabilmek işletmenin bu tasarım araçlarına gereken önemi vermesi ve gereken kaynak aktarımı yapmasına bağlıdır. Bununla beraber bu tasarım araçlarıyla özgün ve piyasada farklı olmayı sağlayacak tasarım çıktıları elde etmek üstün yetenekli tasarımcıların istihdamına bağlıdır. Günümüzde işletmelerin insan kaynağını stratejik bir üstünlük sağlama aracı olarak görmesinden dolayı üstün yetenekli iş görenleri, işletmelerine çekebilmek için çalışanları için cazip fırsatlar sunmakta rekabet etmektedirler. Bu bağlamda tasarıma olan yatırım üstün yetenekleri tasarımcıları işletmeye çekmekte işletmelerin tasarım yönetimi gücünü perçinlemektedir. Öte yandan ar&ge faaliyetleri, iş ortaklarının tasarım sürecine katılmaları ve müşteri arzu ve beklentilerinin pazar araştırmaları işletmenin ayıracağı finansal kaynaklara bağımlıdır. Bu çerçevede ampirik veriler, tasarım yönetiminin, tasarım yatırımı ve firma performansının büyüme ve karlılık alt boyutları arasındaki ilişkiler üzerinde aracılık etkisi H6 ve H7 hipotezleri literatür bulgularıyla paralellik göstermektedir.

Tasarıma olan yatırım ile bağımsız değişken performans alt boyutlarından olan büyüme alt boyutu, arasında tasarım yönetiminin tam aracılık etkisi bulgularına ulaşılmış olup, tasarıma olan yatırım sayesinde ulaşılan finansal güç sayesinde meydana gelen etkili tasarımlar, işletmenin büyümesinde etkindirler. Burada tasarım yönetimi, bu finansal kaynakların etkili tasarıma dönüştürülmesinde kilit rolü oynamaktadır. Tasarıma olan yatırım ile bağımsız değişken performans alt boyutlarından olan karlılık alt boyutu, arasında tasarım yönetiminin kısmi aracılık etkisi sonucu, tasarıma yapılan yatırım sonucunda tasarım yönetiminin aracılık etkisinde vücuda gelen tasarımların, farklılaştırma stratejisi bağlamında, pazarın kaymağını alma gibi fiyat stratejilerini uygulama olanağını bulan işletmeler, rakipleri karşısında, faaliyet gösterdikleri pazarda daha karlı olabilmektedirler. Bu çerçevede ampirik veriler tasarıma olan yatırımın tasarım yönetimini pozitif yönde etkiler nitelikte H1 hipotezini kanıtlamaktadır.

Bu çalışmanın literatüre ana katkısı rekabet üstünlüğünün etkili bir tasarım yönetiminin fonksiyonu olduğu yaklaşımıdır. Bu yaklaşım hem işletmeler hem de araştırmacılar için önemli bir bulgudur. Tasarım yönetimi işletmelerin rekabet üstünlüğünü etkileyen bir faktördür. Bu yüzden rekabet üstünlüğü sağlayan bir tasarım, şans faktörü ile elde edilen bir olgu değil, yatırım yapılan ve yönetilen bir süreçtir. Bu süreç yönetimsel ve tasarımsal becerilerin geliştirilmesi gereken bir süreçtir. Diğer taraftan tasarım süreci yönetimsel bir süreçtir ki; tasarıma yapılan yatırımın ne kadar olduğundan çok, başarılı bir tasarıma nasıl yatırım yapılacağı daha önemlidir. Baskı’da doğru tasarım ve doğru kaliteyi hedef almanız için ise yapmanız çok basit matbuu bu işin hakimi.

http://matbuu.com

Yazar Hakkında

Seyit Ali DOĞAN

98 yılında Kayseri’de doğdum ve halen Kayseri’de yaşamaktayım. Lise eğitimime Bilgisayar Programcılığı sürdürerek devam ediyorum.

3 Yorum

Yorum yap